Polityka prywatności

Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł. W związku z tym informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest QUALITY LOG PIOTR WOLIŃSKI w Gdańsku przy ul. Rybaki Dolne 1/31, NIP 9570920759.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: QUALITY LOG PIOTR WOLIŃSKI, 80-842 Gdańsk lub mailowo na adres: biuro@qualitylog.pl
 3. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń transportowych, zlecanych firmie QUALITY LOG, obsługi innych produktów, oferowanych przez QUALITY LOG, jak również do celów statystycznych.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe.
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.
 8. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
 11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.